I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů pro webové stránky www.movio.cz podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „nařízení”) je jadi.cz s.r.o., IČ: 25494481, se sídlem Maršovice 162, 468 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20932 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  movio.cz (jadi.cz s.r.o.)
  adresa: Hrubínova 856, Liberec, 460 15
  email: [email protected]
  telefon: +420 488 588 292 
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašeho zákaznického dotazu nebo objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o smlouvě budoucí.

III. Cookies a protokolové soubory

 1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory, které neslouží k a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.
 2. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává provozovatel protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy či jednání o ní mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. vyřízení Vašeho požadavku či obecného dotazu zaslaného prostřednictvím webového formuláře, telefonicky či prostřednictvím e-mailové zprávy; pro řešení obecných dotazů a požadavků správce zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, obsah sdělení.
  2. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, obsah objednávky), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, jednat o ní či jí ze strany správce plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu,
  2. po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy,
  3. po dobu maximálně 3 let od poslední komunikace s uživatelem, tj. řešení uživatelských dotazů, podnětů a poptávek.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů provádí jejich správce, osobní údaje pro něj však může zpracovávat zpracovatel zajišťující:
  1. provoz účetnictví,
  2. služby provozování webové prezentace, ERP systému či CMS systému,
  3. zajišťující analytické služby,
  4. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU).

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení,
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 nařízení,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 nařízení a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení,
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 2. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás na adrese [email protected] nebo písemně na adresu movio.cz (jadi.cz s.r.o.), Hrubínova 856, Liberec, 460 15 nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.